Правила за работа по проект по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 година по процедура BG05M2ОP001-3.002-0152: Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи и получили международна закрила"

"Учим се от миналото, мислим за бъдещето"

D1_pravila_za_rabota.pdf (2632014)

Проект "Учим се от миналото, мислим за бъдещето" BG05M2OP001-3.002-0152 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи и получили международна закрила“.

Пресконференция

Родителска среща

Проект "Подкрепа за успех"

Заповед подбор медиатор.docx2.pdf (179843)"

© 2010 All rights reserved.

Create a website for freeWebnode