Кратко представяне

  •  история:

Пето основно училище „Христо Ботев” е създадено през 1965 г. с директор Христо Франсъзов. С труда и усилията на учители и родители училището оформя своя облик и намира своето място сред основните училища в града.
През този период се създават кръжоци, клубове, спортни секции, хор, оркестър, вокална група, които участват в културния живот на града, страната и достойно защитават името на училището.
Като основно училището съществува до 1986 год., когато е преобразувано в ЕСПУ със спортен профил. В него се запазват общообразователните паралелки от 1 до 8 клас и се създават спортни паралелки от 6 до 12 клас.
През 2001 г. СОУ със спортен профил е преобразувано в СУ „В. Левски” и Пето основно училище „Христо Ботев”. След 15 – годишно прекъсване колективът с голям ентусиазъм се заема да възстанови традициите и утвърди облика на училището. Към училището се създават фолклорен състав, вокална група, спортни секции, СИП „Приложно изкуство” и др. Учениците от начален етап издават училищен вестник „Нова ваканция”. Учениците участват в редица общински и национални състезания и конкурси, на които печелят призови места. През учебната 2007/2008 год. 3 ученика са носители на национална стипендия за даровити деца, спечелена с отличното им представяне на национални конкурси..

  •   настояще:
 

 Днес училището променя своя облик, разширява дейността си, превръща се в притегателен център за подрастващите. Разполага с модерна база и висококвалифицирани преподаватели, които предлагат високо качество на образование  и възпитават в националните и общочовешки ценности.
От учебната 2008/2009 г е въведена целодневна организация на обучение за начален етап по ІІ вариант: с двама учители на паралелка, с оптимално редуване на часове от задължителната подготовка с часове за самоподготовка, за нимания по интереси и организиран отдих и спорт.
.

  •  преспектива:  
  

 Амбициозният колектив работи за обогатяване на материалната база, за образование с високо качество, за утвърждаване на целодневната организация на обучение и разширяване на обхвата й  за учениците от 5 и 6 клас.

 

Визитна картичка:

 

Брой обучавани ученици:

Брой паралелки:

Режим на обучение:

173


8


1-5 клас: целодневна организация; 6-8 клас: на една смяна – до обяд

Ръководство на училището:

Преподавателски колектив:

Непедагогически персонал:

 

Искра Павлова Владимирова – директор

20 педагози. От тях: в начален етап – 8, в прогимназиален етап -10, логопеди – 2;
С висше образование магистър – 15, с висше образование – специалист – 5; с І ПКС – 2, с ІІ ПКС – 2, с ІІІ ПКС – 1, с ІV ПКС – 2, с V ПКС – 6. Носители на награди за цялостна работа и постигнати успехи: 1 носител на наградата „Неофит Рилски” и 1 носител на значка „Отличник” на МНП.
Има ресурсен учител за работа с деца със СОП

7,5 щата. От тях: гл. счетоводител – 1, завеждащ „АТС” – 1, ел.техник – 1, хигиенисти – 2.5,  двама пътуващи възпитатели с автобусите

 

 

База на училището:

- Класни стаи

- Занимални

- Специализирани кабинети

- Спортни площадки

- База за спорт

- Столово хранене

- и пр.

 

8

1
7кабинета: компютърни – 2, биология – 1, химия – 1, физика – 1, за клубовете по интереси – 1, по изобразително изкуство – 1

Мултифункционална площадка с изкуствена трева, 2 волейболни площадки, 1 баскетболна, лекоатлетическа писта, физкултурен салон

Осигурено столово хранене на учениците от 1-5 клас в целодневна организация на обучение в обновена и модернизирана столова и кухненски блок.

Участие в проекти

 

Училището има спечелени и реализирани редица проекти:

2016-2018 г. - "Учим се отминалото, гледаме към бъдещето"

2008 г.  – Министерство на културата – „българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”
2007 г. - МОН–„Горди българи, достойни европейци”- проект за извънкласни дейности.
2007 г. – МЗ – „Животът е един, внимавай на пътя” – безопасност на движението
2004 г. – УНИЦЕФ чрез CARE България – „Да си подадем ръце” – превенция на насилието
2004 г. – МОСВ – „Чиста и красива среда – здрави и умни деца” – разделно събиране на отпадъци
2004 г. – МК – „Приятели на книгата”

 

Училището търси и кандидатства по различни национални и международни програми с проекти за обогатяване на МТБ и повишаване качеството на образование

 

Новости в УВП:

Целодневна организация на обучение за учениците от начален етап

Постижения:

Призови места на състезания и конкурси по природни науки и екология, по приложно изкуство, литературни конкурси, „Млад огнеборец”, спортни състезания – карате, тенис на маса и др.

Училищно настоятелство:

Работа с др. обществени институции:

 Има изградено училищно настоятелство, което помага на училищното ръководство

децата.

Партньорство с община Кюстендил, РИОКОЗ, ТД „Осогово”, БЧК, РБ „Ем. Попдимитров”, читалище „Братство”, РИОСВ – София, „Биоразнообразие” – София и др.

Училището-желана територия:

училището променя своя облик, разширява дейността си, превръща се в притегателен център за подрастващите..

 

 

 

 

© 2010 All rights reserved.

Create a website for freeWebnode